mask
title

آزمایشگاه کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی در حین تولید و همچنین پس از فرآیند تولید، آزمایش‏های مختلفی از قبیل آزمون کشش، آزمون خواص متالورژیکی پوشش، آزمون ضخامت پوشش، آزمون چسبندگی پوشش و ... را مطابق با استانداردهای روز ملــی و بین المللـی بر روی ورق های تولیدی شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز انجام می‏دهــد تا محصــول نهایی، کیفیت مناسب و استانداردهای لازم جهانی را داشته باشد