08
نوامبر

اجرای عملیات آتشباری در شرکت معدنی گروه صنعتی پارس ساختار به روایت تصویر