25
آگوست

بازدید دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت از شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز و روند پیشرفت احداث کارخانجات نورد سرد

بازدید دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت از شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز و روند پیشرفت احداث کارخانجات نورد سرد