09
ژوئن

بازدید مدیران وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت از شرکت های پارس ساختار و صنایع فولاد شهریار تبریز

بازدید مدیران وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت از شرکت های پارس ساختار و صنایع فولاد شهریار تبریز