03
دسامبر

گروه صنعتی پارس ساختار در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو غرفه منتخب شناخته شد

گروه صنعتی پارس ساختار در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو غرفه منتخب شناخته شد