تمهیدات زیست محیطی

رسیدن به توسعه پایدار و آینده مطلوب و تحصیل توسعه مستمر، کوششی ورای توسعه اقتصادی را می طلبد. بهره مندی از محیط زیست مطلوب در کنار شاخص های رشد اقتصادی و اجتماعی می تواند از طریق استقرار نظام مدیریت سبز در سطح کشور و اجرای برنامه های صنایع سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز توسط آحاد فعالین صنعت، محقق گردد.
شرکت صنایع فولاد شهریار تبریز؛ از پیشگامان حفظ تعادل زیست محیطی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار در راستای مسئولیت پذیریاجتماعی خود است. برنامه ریزی جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی با استفاده از روش های به روز در خطوط تولید، ایجاد خطوط بازیافت اسید، برنامه ریزی و مطالعه در زمینه استفاده از پساب ها و سیستم های مدرن تصفیه آب، برنامه ریزی دقیق در جهت مدیریت مصرف مواد اولیه و کاهش ضایعات از اهم فعالیت های زیست محیطی در زنجیره تامین این مجموعه می باشد.
گسترش و ایجاد فضای سبز، متناسب با شرایط آب و هوائی منطقه در جوار کارخانجات زیر مجموعه نیز از دیگر اقدامات ارزنده این شرکت می باشد.