12
سپتامبر

گزارش تصویری// واکسیناسیون کارکنان گروه صنعتی پارس ساختار

گزارش تصویری// واکسیناسیون کارکنان گروه صنعتی پارس ساختار با همکاری ریاست دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت تبریز